onas2 nakupov2 cenik2 akce2


Jak nakupovat

Jak objednat zboží z našeho e-shopu
Jestliže jste vybrali zboží, které vás zaujalo, přejděte do košíku a pomocí jednoduchého formulářového
průvodce dokončete v pěti krocích objednávku. Součástí objednávky je souhlas s obchodními
podmínkami, které uvádíme níže. Zboží vám bude doručeno způsobem, který jste vybrali při objednání.
Vybrané zboží můžete objednat i telefonicky na číslech uvedených v kontaktech, případně vytisknout

objednávku a zaslat nám ji faxem. S jakýmikoli dotazy se na nás prosím neváhejte telefonicky nebo e-
mailem obrátit, rádi Vám pomůžeme s výběrem a zodpovíme další otázky.

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.
Obchodní podmínky pro e-shop
Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní
smlouvy, se ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku řídí těmito obchodními podmínkami
(dále jen "Obchodní podmínky").
1. Definice
1. V těchto Obchodních podmínkách.
1. "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v
síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.melis.cz, jejíž hlavní
funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání Zboží Uživatelem;
"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.
Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a
Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
2. "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací

příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-
shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství

vybraného Zboží;
3. "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
účinném znění;
"Provozovatel" znamená fyzická osoba Zdeněk Meliš , IČ: 44488688, se sídlem
534 01 Holice, zapsán u živnostenského úřadu v Holicích.
4. "Spotřebitel" znamená Uživatel - člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s
Provozovatelem nebo s ním jinak jedná ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku;

5. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-
shop;

6. "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli
prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
1. Provozovatel uzavírá Kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej Zboží prostřednictvím
E-shopu.
2. Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
Ceny nabízeného Zboží, jsou v uživatelském prostředí E-shopu uváděny včetně i bez DPH,
včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo
služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí
nabízené ceny Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel
vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté
ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
V případě odstoupení od Kupní smlouvy Uživatelem v postavení Spotřebitele nese

Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto
Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
3. V případě, že předmětem Kupní smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude
dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl
dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
4. Pro odstoupení od Kupní smlouvy Uživatelem v postavení Spotřebitele platí, že:
1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od
Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že
předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy
musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto
odstavci.
2. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Spotřebitel na svůj náklad Provozovateli na
adresu Pardubická482 , 534 01 Holice, či na elektronickou adresu Provozovatele
odbyt@melis.cz.
3. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli,nebo je
předat na adrese provozovny: Pardubická 482, 534 01 Holice, nebo sídla
Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno
Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem dle výše uvedeného se
Kupní smlouva od počátku ruší. Náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli
nese Spotřebitel, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou cestou.
5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem dle výše uvedeného vrátí
Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele včetně nákladů na dodání
(jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který
Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání Zboží) nejpozději do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem,
jakým je Provozovatel od Spotřebitele přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení Zboží Spotřebitelem či jiným
způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli
další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Provozovatel není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel
Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
6. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:
• dodání Zboží či poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím
výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od
Kupní smlouvy;
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj.
digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím
lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy;
dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku o dodávce Zboží, které bylo upraveno
podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží,
které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným Zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které
Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
7. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny Zboží v případě odstoupení
od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již

začalo.
8. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého
bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li
pro to naplněny zákonné důvody.
9. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli
poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální
označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli
nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

5. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto
Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
6. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka
Provozovatele prostřednictvím emailové adresy odbyt@melis.cz. Informaci o vyřízení
stížnosti Spotřebitele zašle Provozovatel na elektronickou adresu Spotřebitele, ze které
byla stížnost odeslána v přiměřené lhůtě vzhledem k obsahu stížnosti.
7. Bude-li mít Spotřebitel za to, že Provozovatel porušuje práva Spotřebitele či porušuje
zákon, pak se může obrátit se stížností na orgán dohledu či státního dozoru, a to na
Živnostenský úřad Holice, se sídlem: Holubova 1, 534 01 Holice,který vykonává dozor nad
dodržováním zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, na Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha – Holešovice, který
vykonává dozor nad oblastí ochrany osobních údajů a na Českou obchodní inspekci, se
sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která vykonává ve vymezeném rozsahu mimo
jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
8. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Spotřebitelů. K
mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution),
vzniklých mezi Provozovatelem a Spotřebitelem z Kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, přičemž internetová
stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz

5. Proces uzavření Kupní smlouvy
1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy.
Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s
označením " 5 kontrola údajů - Dále " v uživatelském rozhraní E-shopu.
2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1.
těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s
označením " 5 kontrola údajů - Dále ".
3. Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2. těchto Obchodních podmínek je uzavřena
Kupní smlouva.
4. Kupní smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko
ve smyslu odst. 3.2. Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je
nainstalován E-shop.
5. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu
vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační
údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané
údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat či
jinak ověřovat.
6. Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na

emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-
shopu.

7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je informativní a
Provozovatel není povinen případně uzavřít Kupní smlouvu ohledně takového Zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
8. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel také není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to

zejména s Uživateli, kteří dříve podstatným způsobem porušiliy Kupní smlouvu (včetně
Obchodních podmínek).
9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní
smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. Kupní smlouva
1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské
prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel
zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel
se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, která je uvedena u takového
Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy
odstoupit, a to z důvodu spočívajícím v tom že Uživatelem objednané Zboží
nemůže Provozovatel dodat. O tom Provozovatel vyrozumí Uživatele.
3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení
objednávky. Do doby, než obdrží Provozovatel od Uživatele potvrzení objednávky,
je oprávněn Provozovatel pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
4. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097
Občanského zákoníku se tímto vylučuje.
5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením
daného Zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském
prostředí E-shopu.
6. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském
prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá
plnění Provozovateli.
7. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení
takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které
jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
8. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést
variabilní symbol určený Provozovatelem.
9. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna
momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
10. Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny
Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
11. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny,
které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se
zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
12. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní
smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
13. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření
Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní
E-shopu jsou pouze orientační.
14. Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v písemné podobě , a to
spolu se Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží).
15. Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u
daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční
doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.
16. Právo odstoupit od Kupní smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn
uplatnit u Provozovatele na adrese jeho provozovny . Za moment uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele
reklamované Zboží.
17. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je

použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového
Zboží.
18. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní
smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného
Zboží Uživatelem.
19. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní
smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí
daného Zboží Uživatelem.

7. Reklamační řád
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 Občanského zákoníku).
2. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad. Zejména
Provozovatel odpovídá, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal:
1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával
s ohledem na povahu Zboží,
2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému
se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-
li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady u Provozovatele (v sídle či provozovně),
která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. U zuživatelného
Zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti a u Zboží podléhajícího rychlé zkáze je
uvedena doba, po kterou lze Zboží použít. Je-li na Zboží, na obalu, v návodu připojenému
ke Zboží nebo v reklamě ke Zboží uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, pak se
použije tato doba z titulu záruky za jakost.
4. Je-li vadné plnění podstatným způsobem porušením Kupní smlouvy, má Spotřebitel právo
na:
1. odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží
2. odstranění vady opravou Zboží,
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
4. odstoupit od Kupní smlouvy.
Spotřebitel sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez
souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady Zboží, která se ukáže
jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vadu Zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li
Spotřebiteli, že vadu neodstraní, může Spotřebitel požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Spotřebitel právo na
odstranění vady Zboží, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží
věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
7. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou
byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z
povahy Zboží.
8. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného
plnění v záruční době.
9. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list.
Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad

o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční
list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo
Provozovatele.
10. V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u
kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož
sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro
Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
11. Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel
se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná
práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.
12. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady
dodány.
13. Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele
k převzetí opraveného Zboží.
14. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo
neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.
zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

5. Osobní údaje
1. Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním,
uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních
údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce
zpracovány :
1. správcem;
2. jakýmkoliv zaměstnancem správce;
3. jakýmkoliv smluvním partnerem správce;
2. Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:
1. jméno a příjmení, popř. firmu;
2. datum narození, identifikační číslo;
3. adresu (fakturační a dodací);
4. telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k uživatelskému
účtu;
5. obchodní transakce Uživatele;
3. Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.
4. Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:
1. zasílání obchodních nabídek správce;
2. marketingové účely;
3. poskytování osobních údajů třetím osobám;
4. zařazení osobních údajů do databází;
5. zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;
6. platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb;
5. Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a
prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
6. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly
shromážděny.
7. Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
1. strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
2. v písemné podobě;
8. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož
obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

6. Cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v
účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele,
včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 12 měsíců.
Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování
funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop
Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
8. Užívání E-shopu
1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem
předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské
rozhraní.
3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu
nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně
Provozovatele nebo třetí osoby.
4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České
republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo
třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

9. Prohlášení Provozovatele
1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému,
jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše
hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel
nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí
mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.
3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo
mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v
technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým
popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském
rozhraní E-shopu v sekci O nás/kontakt.
5. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek jsou archivovány Provozovatelem v
elektronické podobě a nejsou přístupné.

10. Rozhodné právo
1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky,
zejména Občanským zákoníkem a Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém.

11. Účinnost
1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.04.2018.

Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 22.4.2009. Změny jsou vyhrazeny.GDPR

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Zdeněk Meliš
IČ: 44488688
Družstevní 850
534 01 Holice
Živnostenská oprávnění:
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná
Truhlářství, podlahářství
Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnosti:
Ohlašovací volná

Analýza zpracování osobních údajů a postup při zpracování osobních údajů
Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

1) ZÁKAZNÍCI
FYZICKÉ OSOBY
Při nákupu zboží přes e-shop nebo telefonicky se zpracovávají údaje:
jméno, příjmení, adresa trvalého, přechodného bydliště, dodací adresa jiného druhu
elektronická adresa (e-mail), telefonní číslo pevná linka, mobilní telefon
Shora uvedené osobní údaje uvádějí sami zákazníci.
PRÁVNICKÉ OSOBY
Při nákupu zboží přes e-shop, telefonicky se zpracovávají elektronická adresa, která může
obsahovat osobní údaje konkrétního subjektu údaje (například jméno a příjmení), kontaktní osoba
s údaji o jméně a příjmení
Shora uvedené osobní údaje uvádějí sami zákazníci.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Výše uvedené osobní údaje se vkládají do ekonomického systému POHODA, a dále se uvádějí na
tištěné formě dokladů (faktura, dodací list, přepravní list), které se uchovávají v šanonech v archivu
správce osobních údajů.
Přístup k ekonomickému systému POHODA mají pouze (zabezpečeno heslem) pan Zdeněk Meliš a
účetní správce osobních údajů.

Přístup do archívu mají pouze pan Zdeněk Meliš a účetní správce osobních údajů. Archív se nachází
v uzamčené kanceláři a pro skladování údajů jsou užívány uzamykatelné skříně.

Pokud se nejedná o osobní vyzvednutí zboží a zboží se zasílá, tak se některé informace předávají
přepravci-Česká pošta s.p. (většinou příjemce, adresa, kontaktní telefon, e-mail). Tyto informace
jsou uvedeny na lepeném štítku na zásilce (přebírá zaměstanec České pošty s.p.,) údaj o zásilce je
také zasílán elektronicky z České poště s.p. Holice.
Všechny výše uvedené osobní údaje zákazníků jsou získávány a zpracovávány za účelem řádného
plnění smlouvy, kterou správce osobních údajů uzavírá se zákazníkem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2) DODAVATELÉ
FYZICKÉ OSOBY
Při spolupráci s dodavatelem, který je fyzickou osobou, se získávají a zpracovávají následující
osobní údaje: jméno, příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ, telefonní číslo, elektronická adresa
(email).
PRÁVNICKÉ OSOBY
Při spolupráci s dodavatelem, který je právnickou osobou, se získávají a zpracovávají následující
osobní údaje: elektronická adresa, která může obsahovat osobní údaje konkrétního subjektu údaje
(například jméno a příjmení), kontaktní osoba s údaji o jméně a příjmení

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Výše uvedené osobní údaje se vkládají do ekonomického systému POHODA, a dále se uvádějí na
tištěné formě dokladů (faktura, dodací list, přepravní list), které se uchovávají v šanonech v archivu
správce osobních údajů.
Přístup k ekonomickému systému POHODA mají pouze (zabezpečeno heslem) pan Zdeněk Meliš a
účetní správce osobních údajů.
Přístup do archívu mají pouze pan Zdeněk Meliš a účetní správce osobních údajů. Archív se nachází
v uzamčené kanceláři a pro skladování údajů jsou užívány uzamykatelné skříně.
Všechny výše uvedené osobní údaje zákazníků jsou získávány a zpracovávány za účelem řádného
plnění smlouvy, kterou správce osobních údajů uzavírá se zákazníkem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3) ZAMĚSTNANCI
Správce nakládá s osobními údaji zaměstnanců – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,
bydliště, údaje o zdravotním stavu (v rozsahu dle příslušných platných pracovněprávních předpisů),
telefonní kontakt, elektronická adresa (e-mail).

Aktuální počet zaměstnanců je __________.
Výše uvedené osobní údaje se vkládají do ekonomického systému POHODA, a dále se uvádějí na
tištěné formě dokladů (pracovní smlouvy, dodatky pracovní smlouvy, mzdový list apod.), které se
uchovávají v šanonech v archivu správce osobních údajů.
Přístup k ekonomickému systému POHODA mají pouze (zabezpečeno heslem) pan Zdeněk Meliš a
účetní správce osobních údajů.
Přístup do archívu mají pouze pan Zdeněk Meliš a účetní správce osobních údajů. Archív se nachází
v uzamčené kanceláři a pro skladování údajů jsou užívány uzamykatelné skříně.
Všechny výše uvedené osobní údaje zákazníků jsou získávány a zpracovávány za účelem řádného
plnění smlouvy, kterou správce osobních údajů uzavírá se zákazníkem podle čl. 6 odst. 1 písm. b),
písm. c) a písm. f) GDPR.

V Holicích, dne 24.5.2018

________________________
Zdeněk Meliš

vysvetl2 sloupV2 schody2 nohySZ2 nohySK2 kuzelky2 knopky2 rezby2 zakazka2 zamky2 zastrce2 stitkyO2 mosazR2 mosazL2 porcela2 kazetK2 spojprv2 vosky2 mince2
 • vysvetl1
 • drevovyroba
 • sloupy
 • schody
 • nohySZ
 • nohySK
 • kuzelky
 • rezby
 • zakazka
 • kovani
 • zamky
 • zastrce
 • stitkyO1
 • mosazR1
 • mosazL1
 • porcelan
 • kazetK1
 • spojprv1
 • vosky1
 • mince1